Main Page Sitemap

Skjult sex i det offentlige


Thi medens man sjelden finder noget Brev dateret saa langt som meget varmt live sex tre, og saavidt vides aldrig fire, Maaneder senere end et andet, der i Regesten følger bagefter, saa er det derimod sedvanligt, at der inden dette Tidsrum findes yngre og eldre Datumer om hinanden; hvilket.
Denne Talemaade er næsten altid forkortet: Quod si non omnes cetera.
1351, indeholdende Anbefaling for Nuntien Johan de Guilbert, begyndende saaledes: Clemens episcopus.
54 Men denne aabenbare Forsømmelse af Nord-Europa har visselig ikke bidraget lidet til at forberede Vejen for Reformationen.Efter denne Hovedresolution kom derpaa Tillægget quod transeat.Saaledes haves, som sagt, saare lidet for Urbanus.12tes og Johannes.Omtalte Registratores Supplicationum, hvilke altsaa kun havde det Hverv at føre Copibøgerne over Supplik-Extracterne.Man finder nemlig for Aaret 1358 en Ansøgning fra Symon de Vares, Registrator Supplicationum vestrarum ac grossator literarum apostolicarum, om at maatte befordres til officium scriptoris penitentiariæ vestræ.
10, hvad der særskilt fortjener at udhæves, ere de faa endnu tilbageblevne Qvitteringsbøger, der indeholde de Qvitteringer, som meddeeltes Biskoperne for den rigtige Erlæggelse af hans aarlige Tributer til Curien.
Fjerde Bind, indeholdende Lib.
I Pergamentshaandskrifterne er der lagt an paa meget mere Elegans.
457 og 458 angivne Formularer.
Egn tilstodes det.
Ut supra, stundom med Tilf.
Hinc est quod nos, tuis (vestris) supplicationibus inclinati, ut confessor tuus (vester quem duxeris (duxeritis) eligendum, omnium peccatorum tuorum (vestrorum de quibus corde contritus (contrita, contriti) et ore confessus (confessa, confessi) fueris (itis semel tantum in mortis articulo plenam remissionem tibi (vobis) in sinceritate fidei.V., ved disse iagttoges ikke i Almindelighed saadanne Formaliteter.Drømme om ekskæresten som billede på en side af dig selv du måske forsømmer (eller har en god kontakt til).11te og langt ned i det 15de Aarhundrede ere tillige Papirsregesterne heelt mangelagtige.Imidlertid er det dog merkeligt, at ingen saadan Klak findes opbevaret: i alle Fald har man da ikke fundet det Umagen verd at conservere den, om man end ikke derfor tør slutte, at ingen Klak blev skreven.Blandt Contoir-Personalet finder man ogsaa stundom nævnte correctores literarum papalium, saaledes.Provisionerne ere egentlig kun af personalhistorisk Interesse, men denne Interesse staar naturligviis i Forhold til den omhandlede Persons politiske og historiske Betydning.Og efter sufrragetur samt foran Nulli ergo stundom: nostræ tamen intentionis est (existit quod nisi tu (tu fili.De eldre Regestbøger ere stundom samtidigt folierede, stundom ikke, derimod har sedvanligviis hvert Brev i Margen sit Løbenummer, ligeledes samtidigt tilføjet.Sede plejede gjerne at befordre dem, hvis Fortjenester berettigede eller qualificerede og anbefalede dem dertil.Uagtet det ligger i i Sagens Natur, at Indledningerne til deslige Breve maatte vere højst forskjellige og ofte indrettes særskilt for det enkelte Brev, finder man dog ogsaa, at de saavidt muligt redigeredes til Formularer.
Merkeligt er det at see, hvorledes Kongerne i deres Rotuli, naar de androg om Beneficier for Geistlige, som de toge sig af, ikke i mindste Maade generede sig for at søge om udenlandske ligesaagodt som indenlandske.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap